Misją Stowarzyszenia Solidarności Globalnej jest niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie poprzez działalność misyjną, rozwojową, edukacyjną, humanitarną oraz wszelką działalność służącą ochronie godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Nasi partnerzy


Polub nas na:

Somethere

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - KSIĘGOWA z dnia 02 maja 2012 r.

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty na pełnienie w funkcji KSIĘGOWEJ w ramach projektu "Integracja w globalnej wiosce. Działania na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej w środowisku lubelskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich,

budżetu państwa i środków własnych Stowarzyszenia Solidarności Globalnej .

 

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Stowarzyszenie Solidarności Globalnej

 

ul. Niepodległości 13/34, 20-246 Lublin

 

Tel. /081/ 534 26 52, fax. /081/ 532 45 45,

 

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

NIP 946 253 37 64

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty na pełnienie w okresie od 14.05.2012 r. do 30.06.2013 r. funkcji KSIĘGOWEJ (umowa o pracę - 1/3 etatu) w ramach projektu "Integracja w globalnej wiosce. Działania na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej w środowisku lubelskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa i środków własnych Stowarzyszenia Solidarności Globalnej.

 

 

Podstawowe obowiązki:

 

Realizacja projektu od strony finansowej księgowej, zatwierdzanie opisów dokumentów księgowych, współpraca z koordynatorem projektu i księgowym przy monitoringu księgowo-finansowym

 

Wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz umiejętności:

 

Zamawiający wymaga aby osoba pełniąca funkcję KSIĘGOWEJ posiadała następujące wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

 

wykształcenie co najmniej średnie, doświadczenie w prowadzeniu księgowości organizacji pozarządowej, wiedza i doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków UE (EFS, EQUAL, EFI, EFU).

 

 

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie.

 

 

Zamawiający informuje, że projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa i środków własnych Stowarzyszenia Solidarności Globalnej .

 

3. KRYTERIA OCENY OFERT

 

Oferty poprawne pod względem formalnym zostaną ocenione na podstawie kryterium:

 

Cena – waga kryterium 100 %

 

Oferta z najniższą zaoferowaną ceną otrzyma 100 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.

 

4. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

 

Sposób przygotowania oferty:

 

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.

 

b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

 

c) Oferent może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

 

d) Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie.

 

e) Oferty można składać wg wzoru formularza ofertowego (zał. Nr 1).

 

Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty można składać osobiście w godz. 10:00 – 15:00 lub przesłać na adres biura Zamawiającego: ul.

Jezuicka 4/5, 20-113 Lublin do dnia 11.05.2012 r. do godz. 15:00.

Wzór zgłoszenia

 

 

 

 

 
Nasz kanał na YouTube

 

Translator
Zaloguj