Misją Stowarzyszenia Solidarności Globalnej jest niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie poprzez działalność misyjną, rozwojową, edukacyjną, humanitarną oraz wszelką działalność służącą ochronie godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Nasi partnerzy


Polub nas na:

Somethere

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - LIDER MERYTORYCZNY PROJEKTU z dnia 02 maja 2012 r.

 

Zapraszamy do złożenia oferty na pełnienie w funkcji LIDERA MERYTORYCZNEGO PROJEKTU w ramach projektu "Integracja w globalnej wiosce. Działania na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej w środowisku lubelskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa i środków własnych Stowarzyszenia Solidarności Globalnej .

 

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Stowarzyszenie Solidarności Globalnej

 

ul. Niepodległości 13/34, 20-246 Lublin

 

Tel. /81/ 534 26 52, fax. /81/ 532 45 45,

 

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

NIP 946 253 37 64

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Zapraszamy do złożenia oferty na pełnienie w okresie od 14.05.2012 r. do 30.06.2013 r. funkcji LIDERA MERYTORYCZNEGO PROJEKTU w ramach projektu "Integracja w globalnej wiosce. Działania na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej w środowisku lubelskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa i środków własnych Stowarzyszenia Solidarności Globalnej .

 

Podstawowe obowiązki:

 

projektowanie i realizacja działań, nadzór nad jakością, formami i treściami spotkań, warsztatów i konferencji, tekstów do publikacji, przygotowanie harmonogramu działań, przygotowanie treści merytorycznych materiałów informacyjno-promocyjnych, przygotowanie kryteriów selekcji uczestników warsztatów i ekspertów polskich i zagranicznych; przygotowanie sal na spotkania i warsztaty, kontakt z mediami; przygotowanie raportów z merytorycznej realizacji projektu, współpraca z koordynatorem projektu i księgowym przy monitoringu księgowo-finansowym

 

Wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz umiejętności:

 

Zamawiający wymaga aby osoba pełniąca funkcję LIDERA MERYTORYCZNEGO PROJEKTU posiadała następujące wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

 

wykształcenie wyższe, specjalizacja z zakresu edukacji medialnej i współpracy z mediami, umiejętność pracy w grupie, otwartość, kreatywność, doświadczenie w pracy z cudzoziemcami i znajomość wytycznych dotyczących EFI, doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE w  tym EFI lub EFU, umiejętności koordynacji zadań związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

 

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie:

 

CV, dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty, listy referencyjne itp.

 

Zamawiający informuje, że projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa i środków własnych Stowarzyszenia Solidarności Globalnej .

 

3. KRYTERIA OCENY OFERT

 

Oferty poprawne pod względem formalnym zostaną ocenione na podstawie kryterium:

 

Cena – waga kryterium 100 %

 

Oferta z najniższą zaoferowaną ceną otrzyma 100 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.

 

4. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

 

Sposób przygotowania oferty:

 

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.

 

b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

 

c) Oferent może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

 

d) Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie.

 

e) Oferty można składać wg wzoru formularza ofertowego (zał. Nr 1).

 

Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty można składać osobiście w godz. 10:00 – 15:00 lub przesłać na adres biura Zamawiającego: ul.

Jezuicka 4/5, 20-113 Lublin do dnia 11.05.2012 r. do godz. 15:00.

 

Wzór zgłoszenia

 
Nasz kanał na YouTube

 

Translator
Zaloguj