Misją Stowarzyszenia Solidarności Globalnej jest niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie poprzez działalność misyjną, rozwojową, edukacyjną, humanitarną oraz wszelką działalność służącą ochronie godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Nasi partnerzy


Polub nas na:

Somethere

ZAPYTANIE OFERTOWE - LIDER MERYTORYCZNY z dnia 16 grudnia 2013 r

 

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty na pełnienie w funkcji Lidera merytorycznego projektu w ramach realizacji projektu "Media w służbie integracji. Działania na rzecz wsparcia medialnego inicjatyw integrujących cudzoziemców w Polsce" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa i środków własnych Stowarzyszenia Solidarności Globalnej.

 

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie Solidarności Globalnej

ul. Niepodległości 13/34, 20-246 Lublin

Tel. /81/ 534 26 52, fax. /81/ 532 45 45,

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

NIP 946 253 37 64

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapraszamy do złożenia oferty na pełnienie w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r. funkcji Lidera Merytorycznego projektu w ramach projektu "Media w służbie integracji. Działania na rzecz wsparcia medialnego inicjatyw integrujących cudzoziemców w Polsce" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa i środków własnych Stowarzyszenia Solidarności Globalnej.

 

Podstawowe obowiązki:

projektowanie i realizacja działań, nadzór nad jakością, formami i treściami spotkań, warsztatów i konferencji, przygotowanie harmonogramu działań, przygotowanie treści merytorycznych materiałów informacyjno-promocyjnych, przygotowanie kryteriów selekcji uczestników warsztatów i ekspertów polskich; przygotowanie sal na spotkania i warsztaty, przygotowanie raportów z merytorycznej realizacji projektu

 

Wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz umiejętności:

 

Zamawiający wymaga aby osoba pełniąca funkcję lidera merytorycznego projektu posiadała następujące wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

 

umiejętność pracy w grupie i zarządzania zespołem i projektem, otwartość, kreatywność, doświadczenie w pracy z cudzoziemcami i znajomość wytycznych dotyczących EFI, doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE, w tym EFI umiejętności koordynacji zadań związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie: CV, dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty, listy referencyjne itp.

Zamawiający informuje, że dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji będą mogły być udostępniane w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu wyłącznie podmiotom uprawnionym do przeprowadzania powyższych czynności.

 

 

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa i środków własnych Stowarzyszenia Solidarności Globalnej.

3. KRYTERIA OCENY OFERT

Oferty poprawne pod względem formalnym zostaną ocenione na podstawie kryterium:

 

Cena – waga kryterium 100 %

Oferta z najniższą zaoferowaną ceną otrzyma 100 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.

 

4. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Sposób przygotowania oferty:

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.

b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

c) Oferent może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

d) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie opatrzonej dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.12.2013 roku - lider merytoryczny”.

e) Oferty należy składać wg wzoru formularza ofertowego (zał. Nr 1).

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty można składać osobiście w godz. 10:00 – 15:00 lub przesłać na adres: ul. Jezuicka 4/5, 20-113 Lublin do dnia 31.12.2013 r. do godz. 10:00.

 

WZÓR ZGŁOSZENIA

 
Nasz kanał na YouTube

 

Translator
Zaloguj