Misją Stowarzyszenia Solidarności Globalnej jest niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie poprzez działalność misyjną, rozwojową, edukacyjną, humanitarną oraz wszelką działalność służącą ochronie godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Nasi partnerzy


Polub nas na:

Somethere

 

S T A T U T
Stowarzyszenia Solidarności Globalnej

(tekst jednolity z dnia 11 października 2019 r.)

 

Statut w wersji pdf

 

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Solidarności Globalnej i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

 

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach, Dz. U Nr. 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami.

 

§ 3

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 4

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi również działalność za granicą, zgodnie z prawem miejscowym.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 7

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


Rozdział II
Cele i środki działania

§ 8

Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie poprzez działalność misyjną, rozwojową, edukacyjną, humanitarną oraz wszelką działalność służącą ochronie godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

§ 9

Z zasadniczego celu wynikają następujące zadania Stowarzyszenia:

1. Promowanie idei poszanowania godności osoby oraz miłości bliźniego.

2. Kształtowanie postawy solidarności z drugim człowiekiem bez względu na rasę, wiek, tożsamość, wyznawane poglądy, religię, płeć czy miejsce zamieszkania.

3. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

4. Podejmowanie działań z zakresu pomocy rozwojowej i humanitarnej w kraju i za granicą.

5. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.

6. Promocja i organizacja wolontariatu w tym wolontariatu misyjnego.

7. Prowadzenie akcji informacyjnych uświadamiających społeczeństwu ludzkie problemy i aktywizujących do pomocy na rzecz potrzebujących.

8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w kraju i za granicą.

9. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

10. Badanie i gromadzenie informacji na temat potrzeb pomocy w kraju i za granicą.

11. Pomoc finansowa i materialna różnym instytucjom działającym na terenach misyjnych (diecezje, parafie, szkoły, szpitale, sierocińce itp.).

12. Promowanie idei sprawiedliwego handlu.

13. Organizacja pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen oraz uchodźcom w kraju i za granicą.

14. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

15. Prowadzenie działań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

16. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

17. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

18. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

19. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej oraz zaopatrzenia wsi w wodę oraz innej infrastruktury.

20. Prowadzenie działalności na rzecz kultu religijnego.

21. Działalność charytatywna.

22. Prowadzenie działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

23. Prowadzenie działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

24. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

25. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

26. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

27. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

28. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

29. Działalność na rzecz resocjalizacji i reintegracji społecznej osób osadzonych w placówkach penitencjarnych, osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz Schroniskach dla Nieletnich i osób opuszczających te placówki.

30. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

31. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

32. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

33. Prowadzenie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

34. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

35. Działalność w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

36. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

§ 10

1.Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez:

1) Opracowywanie i realizację programów pomocy odpowiadających na aktualne problemy społeczne w kraju i za granicą.

2) Opracowanie i realizacja projektów humanitarnych, misyjnych i rozwojowych t.j. budowa szpitali, szkół, finansowanie środków transportu, budowa studni i inne w kraju i za granicą.

3) Pozyskiwanie i dystrybucja środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania na rzecz osób i środowisk znajdujących się w potrzebie w kraju i zagranicą, zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

4) Organizacja punktów pomocowych i dystrybucji pomocy dla ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen oraz uchodźców w kraju i za granicą.

5) Organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych, spotkań, wykładów, warsztatów, szkoleń, konferencji, sympozjów, seminariów, wykładów dla dzieci, młodzieży dorosłych oraz osób starszych w kraju i za granicą.

6) Opracowywanie i realizację programów aktywizacji zawodowej i społecznej na rzecz włączenia społecznego oraz na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w kraju i za granicą.

7)Współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi.

8) Ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej osób objętych programami pomocy poprzez doradztwo, szkolenia, staże, poradnictwo i inne narzędzia i formy wsparcia.

9) Gromadzenie materiałów i prowadzenie biblioteki o tematyce misyjnej i rozwojowej.

10) Rozpowszechnianie idei programów pomocowych oraz wolontariatu w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno-informacyjnych.

11) Tworzenie i rozwijanie struktur wolontariatu poprzez: organizację szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy oraz tworzenie bazy danych wolontariuszy.

12) Prowadzenie działalności wydawniczej.

13) Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego w kraju i za granicą.

14) Prowadzenie wymian i staży wolontariackich, edukacyjnych, kulturalnych i naukowych o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym.

15) Przygotowywanie i rozwój narzędzi informatycznych oraz audiowizualnych wspierających realizację programów pomocy w kraju i za granicą.

16) Współpracę o zasięgu regionalnym, międzyregionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym.

17) Tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw wspierających działalność statutową Stowarzyszenia, w kraju i za granicą.

18) Organizacja szkoleń i obozów z zakresu obronności.

19) Logistyczne i techniczne wsparcie wydarzeń mieszczących się w obszarze pożytku publicznego oraz podwykonawstwo i zadania zlecone przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.

2. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego tak odpłatnie jak i nieodpłatnie.

§ 11

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.

§ 12

Stowarzyszenie może współpracować ze wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, kościołami, związkami, religijnymi i wyznaniowymi (prowadzącymi działalność charytatywną, pomocową i misyjną), szkołami, uczelniami wyższymi, mediami, organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami stowarzyszenia oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami stowarzyszenia w kraju i za granicą w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 13

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

 

§ 15

1. Członkiem zwyczajnym i honorowym może być osoba fizyczna (obywatel polski lub cudzoziemiec) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna (polska lub cudzoziemiec) zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc niematerialną lub materialną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój idei zgodnych z celami Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

5. Członków zwyczajnych, wspierających i honorowych przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu. Kandydaci na członków zwyczajnych i wspierających winni złożyć pisemną deklarację.

§ 16

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

2. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,

3. zaangażowania w działalność Stowarzyszenia;

4. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;

5. korzystania z pomocy Stowarzyszenia;

 

§ 17

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;

2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

3.uiszczania uchwalonej kwoty składek

§ 18

1. Członek wspierający i honorowy posiada uprawnienia określone w § 16 pkt. 3 - 5.

2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu i podjętych na jego podstawie uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Członek wspierający i członek honorowy może uczestniczyć w pracach Walnego Zgromadzenia.

§ 19

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłaszanej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu;

2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

3. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek uchwały Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień statutu, uchwał i regulaminów;

5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych.

6. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 20

W przypadkach określonych w § 19 Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu lub pozbawieniu członkostwa honorowego, podając przyczyny oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

§ 21

Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w § 20.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 

§ 22

Władzami Stowarzyszenia są :

  1. Walne Zgromadzenie;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna.

§ 23

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym podczas Walnego Zgromadzenia.

§ 24

Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 25

W przypadku ustąpienia, skreślenia z listy członków, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z zastrzeżeniem, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 26

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :

1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;

2. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej;

3. podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia;

4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

5. uchwalanie regulaminów wewnętrznych;

6. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 28

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze lub sprawodawczo-wyborcze.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie - w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim - bez względu na liczbę obecnych. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

3. Udział w Walnym Zgromadzeniu biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, zaś członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.

§ 29

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

  1. z własnej inicjatywy;
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 30

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia członków pisemnie, bądź za pomocą poczty elektronicznej, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

§ 31

Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później w tym samym miejscu.

 

§ 32

1. Zarząd składa się z 5 członków, spośród których na swym pierwszym posiedzeniu wyłania prezesa, zastępcę prezesa, sekretarza, skarbnika oraz członka zarządu.

2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

3. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia członków.

4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

6. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia.

§ 33

Do kompetencji Zarządu należy:

1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;

2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

3. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;

4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia;

5. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;

6. opracowanie programu działalności Stowarzyszenia;

7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia;

8. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych;

9. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;

10. rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;

11. ustalanie wysokości składek członkowskich;

12. powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań;

13. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

14. powoływanie i odwoływanie dyrektora biura posiadającego uprawnienia kierownika zakładu pracy;

§ 34

1. W sprawach finansowych Stowarzyszenie reprezentują oraz są zdolni do zaciągania zobowiązań majątkowych i odpowiadają za decyzje finansowe dwuosobowo prezes i zastępca prezesa lub prezes i skarbnik lub zastępca prezesa i skarbnik.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

§ 35

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

 

§ 36

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;

2. przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień;

3. składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia;

4. wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków;

§ 37

1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Komisji.

2. Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 38

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz składki statutowe.

2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą z: dotacji władz państwowych i samorządowych, nawiązek, wpłat sponsorów, zbiórek publicznych, spadków, zapisów, darowizn oraz wpływów z działalności statutowej, dochody z działalności gospodarczej, dochody z majątku stowarzyszenia, odsetki, dochody z kapitału.

3. Wszelkie dochody z działalności Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 39

Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 40

Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie lub bez względu na liczbę obecnych – w drugim terminie.

§ 41

1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidacje Stowarzyszenia.

2. Zastrzega się przekazanie majątku na rzecz organizacji charytatywnej – non profit, której cele zbliżone są do celów Stowarzyszenia.

 

 

 
Nasz kanał na YouTube

 

Translator
Zaloguj